Veel gestelde vragen
Contact

Exploitatiekostenmanagement

Een vastgoedobject kent meerdere levensfasen, lopend van nieuwbouw tot sloop. De verschillende levensfase van een vastgoedobject worden allen gekenmerkt door bijbehorende kosten, zoals ontwikkelkosten, beheerkosten, etc. Deze kosten worden vaak opgenomen in de exploitatiekostenbegroting van uw organisatie. Middels goed exploitatiekostenmanagement krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden om deze kosten terug te dringen.

De kosten ten behoeve van een vastgoedobject zijn onder te verdelen in vaste en variabele kosten. De energiekosten vallen evenals de onderhoudskosten onder de variabele kosten.

De NEN-2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken biedt een goede houvast voor het inzichtelijk maken van de exploitatiekosten. In deze norm wordt de volgende indeling, op hoofdlijnen, van de exploitatiekosten gehanteerd:

  •   huisvestingskosten;
  •   diensten en middelen;
  •   ICT;
  •   externe voorzieningen;
  •   facilitymanagement.

De energiekosten en onderhoudskosten vallen onder de huisvestingskosten. WHC kan u helpen bij het inzichtelijk maken van de huisvestingskosten en op basis van historische gegevens een prognose op te stellen van deze kosten, te weten de exploitatiekostenprognose. Echter, naast de huisvestingskosten kan WHC u ook helpen met het inzichtelijk maken van de andere exploitatiegroepen. Hiervoor gaan wij in overleg met u en maken wij gebruik van ons netwerk.

Een exploitatiekostenprognose, maar ook andere methodes, zoals Total Cost of Ownership en Life Cycle Costs, kunnen u helpen in de besluitvorming over het wel of niet vervangen van elementen en het aanpassen of revitaliseren van vastgoed. Middels deze methodes kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen diverse varianten en kan een financiële afweging worden gemaakt. In de vergelijking wordt rekening gehouden met kosten op de korte en lange termijn.

WHC kan u helpen bij het opstellen van een exploitatiekostenprognose of het uitvoeren van een LCC en/of TCO-berekening.

Life Cycle Costs
Met een LCC-model worden alle kosten die worden gemaakt over de gehele levensduur van een element in beeld gebracht, met als intentie de optimale levensduur van een element te bepalen in relatie tot de kosten voor instandhouding over een bepaalde termijn.

Totalcosts of Ownership 
Met TCO worden alle kosten die verbonden zijn aan het in eigendom hebben van een vastgoedobject inzichtelijk gemaakt. Dit is veel breder dan de LCC, maar ook vaak veel lastiger omdat er vaak geen volledig beeld te creëren is van alle aan een element verbonden kosten die door een organisatie gemaakt worden.

WHC maakt uw Exploitatiekosten Huisvesting inzichtelijk!