Veel gestelde vragen
Contact

Green Deal

Green Deal

Green Deal

 

Meer dan 300 Green Deals
Green Deals zijn inspanningsverplichtingen tussen maatschappelijke partijen om innovatie en verduurzaming te bevorderen, met als belangrijkste doelstelling een klimaatneutrale economie te bereiken tegen 2050. Om daar te komen, beloofden 27 EU-lidstaten de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 55%, vergeleken met het niveau van 1990. Een belangrijk streven is het identificeren en wegnemen van knelpunten in regelgeving. Hiermee geeft de overheid ruimte aan vernieuwing vanuit de maatschappij. Sinds de start zijn er al meer dan 300 deals getekend waaronder de GD 226 Duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

 

Green Deal Zorg 2.0
Milieu Platform Zorg nam het initiatief voor de Green Deal om verduurzaming in de zorg te versnellen. Dit bracht ruim 100 zorgaanbieders in beweging. In 2018 startte Green Deal Zorg 2.0. ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’

 

De nieuwe Green Deal heeft vier doelen

 

CO2 reductie (energietransitie)

  • Het op te stellen Klimaatakkoord beoogt het terugdringen van de COemissie in Nederland tussen nu en 2050. In 2030 moet de CO2 emissie in Nederland al bijna de helft lager zijn dan in 1990. En in 2050 moet de CO2 emissie nagenoeg gelijk zijn aan 0. Ook de zorgsector wil hieraan zijn bijdrage leveren.
  • Deze ambitie vraagt om een benadering die het hele zorgproces omvat. Energiebesparing kan structureel ingebed worden in de reguliere processen. De mogelijkheden voor energiebesparing en voor de inzet van duurzame energie kunnen integraal worden meegenomen in beslissingen over (ver)bouw, mobiliteit, het toepassen van e-health en inkoop.

Circulaire bedrijfsvoering

  • De groeiende (wereld)bevolking en de toenemende welvaart doen een steeds groter beroep op de beschikbare grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk anders –efficiënter en minder verspillend– met die grondstoffen om te gaan. Het tegengaan van verspilling is ook uit het oogpunt van financiële duurzaamheid van de zorg van belang. Het streven is circulair een vast criterium te maken bij alle inkoop in de zorg.
  • Circulair werken voorkomt verspilling in de hele keten: geen onnodig transport, verbruik van producten, materialen, energie en water. In de zorgsector liggen de mogelijkheden onder meer bij voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Medicijnresten in water en milieu

  • Medicijnresten komen na gebruik via het lichaam, de urine en ontlasting in het riool. Een klein deel komt via de gootsteen, door het verkeerd afvoeren van medicijnresten. De totale medicijnvracht gemeten bij de waterzuiveringsinstallaties is groot en zal –als er niets wordt ondernomen– onder meer door vergrijzing nog groeien. Medicijnresten hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de drinkwaterbereiding.

Gezonde leef- en verblijfsomgeving

  • Bij verduurzaming van de zorgsector gaat het ook om een omgeving die actief bijdraagt aan een gezond leef- en werkklimaat en de kwaliteit van de zorg.
  • Wanneer zorg en wonen samengaan, bieden de binnen- en buitenruimte mogelijkheden voor beweging en ontspanning. Een gezondmakende (conform het concept positieve gezondheid) leefomgeving bevordert het herstelproces, welzijn en welbevinden en zo de kwaliteit van leven van patiënten, cliënten en zorgpersoneel.
  • Onlosmakelijk verbonden met een gezondmakende leefomgeving binnen de zorg is een integraal duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid.

 

Greendeal en WHC
De grootste impact op een schonere leefomgeving en minder uitstoot is de Energietransitie, op basis van de vereiste CO2- en Energiereductie. WHC ondersteunt haar klanten in dit verduurzamingstraject, welke resulteert in een DMJOP, verduurzamingsplan en een te volgen routekaart naar 2030 en 2050 die jaarlijks wordt herijkt en bijgewerkt. De doelstelling voor de energietransitie zijn gestoeld op de vertaling vanuit het Klimaat Akkoord, de wet Energiebesparingsplicht, branche afspraken (bijvoorbeeld vanuit MPZ). Het geeft u de pragmatische ondersteuning om de verduurzaming handen en voeten te geven.