Veel gestelde vragen
Contact

EED 2024

EED Auditplichtig? WHC ontzorgt u van kop tot staart!
U bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) een van deze 2 punten heeft:
• 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
• een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Check met het stappenplan: https://infographics.rvo.nl/stappenplan/

Wanneer uw organisatie EED audit plichtig is, gaat de 3e ronde per 1 juli 2023 van start. De audit dient 4 jaar na de vorige audit, maar uiterlijk 31-12-2024, gerapporteerd en ingediend te zijn bij RVO Nederland.

De EED
De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten en kosteneffectiviteit daarvan. Het gaat hier o.a. om het energiegebruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer. De rapportage is opgebouwd uit deelrapportages per locatie en een rapportage van de organisatie.

Vervoer en mobiliteit
U neemt ook het energieverbruik voor vervoer op in het overzicht van het energieverbruik. Het gaat dan om vervoer dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de onderneming zelf. Of om vervoer dat wordt gezien als onderdeel van de bedrijfsvoering. Het maakt niet uit wat de aard van de onderneming is, bijvoorbeeld een handelsbedrijf of een productiebedrijf.
Belangrijk is of het vervoer in eigen beheer uitgevoerd wordt. In dat geval heeft u als onderneming invloed op het energiegebruik. Dit kunt u doen door het toepassen van bijvoorbeeld efficiëntere motoren, andere brandstoffen of een effectievere logistieke planning.
Besteedt u het vervoer uit? Dan valt dat onder de eventuele auditplicht van de vervoersmaatschappij. Woon-werkverkeer van werknemers valt niet onder de auditplicht, maar mag u wel meenemen.

Hiertoe zullen wij in samenwerking met u de aanvullende benodigde informatie verzamelen en onderzoeken die nodig zijn om de juiste inzichten te verkrijgen.

Het EED audit verslag
Bij een EED energie-auditverslag gaat het voornamelijk om inzicht in de besparing per maatregel verdeeld over maatregelen voor gebouwen, installaties, processen en vervoer.

Het verslag bestaat voor de organisatie en opgebouwd per locatie uit de volgende onderwerpen:
• Samenvatting analyse energiegebruik en besparingspotentieel voor alle energiedragers voor het gebouw en het vervoer;
• Bedrijfsactiviteiten, product- of dienstenpakket en een schematisch overzicht en beschrijving van de gebouwen, installaties, processen, intern transport en extern vervoer in eigen beheer.
• Getroffen maatregelen (ook ten opzichte van de vorige audit)
• Energiegebruik, energiebalans van de energiestromen naar deelgebruiken, analyse, visualisatie en conclusie gebruiksprofielen en energiebalans;
• Potentiële besparende maatregelen, onderbouwd op basis van kosteneffectiviteit, opsomming van de berekende maatregelen (gebouwen, installaties, processen, intern en extern transport/vervoer
• Samenvatting energiebesparende maatregelen (maatregel, besparingspotentie (energie, emissie en kosten), investering en TVT).

Voordelig investeren, lagere energiekosten en subsidies
Met de maatregelen uit de EED energie-audit verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) investeert u fiscaal voordelig in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen. Het Energie-auditverslag voldoet aan de EIA-eisen voor een Energieadvies als u een uitvoeringsplan toevoegt.

Investeert u in een maatregel die is opgenomen in het energie-auditrapport? Dan mag u de kosten voor de energie-audit eenmalig meenemen met de EIA.
Let op: dit geldt voor de gemaakte kosten voor locatie waar u de maatregel gaat toepassen.

Bent u van plan de maatregelen uit de EED energie-audit te nemen?
Dan is ook de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u.

Hoe zit het met keurmerken ter vervanging van de EED?
Met één van onderstaande keurmerken kan uw bedrijf of instelling invulling geven aan de EED-auditplicht.
Heeft het keurmerk betrekking op uw gehele onderneming? Dan geeft het een volledige invulling. U hoeft dit dan alleen in het eLoket-formulier te vermelden. Ook hoeft u geen EED energie-auditrapport als bijlage in te dienen. Van de locaties die niet onder het keurmerk vallen dient dus wel een EED auditverslag ingediend te worden. De locaties die een keurmerk hebben dienen dan wel onder benoeming van dit keurmerk vermeld te zijn.

Hebben één of meerdere vestigingen binnen uw onderneming een keurmerk? Dan hoeft u dus voor die vestigingen geen energieaudit uit te voeren.
U kunt dit in het energie-auditrapport vermelden. U dient dan wel een auditrapport voor uw gehele onderneming in.

Het gaat om de keurmerken:
• Milieuthermometer Zorg
• BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
• CO2& Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 3
• CO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 4
• CO2-Prestatieladder niveau 3
• CO2-Prestatieladder niveau 4
• CO2-Prestatieladder niveau 5
• CO2-Reductiemanagement met ISO 14001
• EarthCheck Zilver
• EarthCheck Goud
• EarthCheck Platina
• EarthCheck Master
• Erkend Duurzaam Plus
• Erkend Duurzaam Premium
• Fastlane met EED-aanvullingen
• Green Globe
• Green Key met PLUS-module
• Lean & Green Star
• Trusted Site e-Efficiency
• BREEAM-NL in Use

Let op: BREEAM-NL In Use wordt alleen geaccepteerd als invulling voor de verplichting tot het ondergaan van een energie-audit zoals opgenomen in artikel 18 van de wet in de volgende situaties:
A – Eigenaar/verhuurder die zelf geen gebruik maakt van het betreffende gebouw: het certificaatonderdeel Asset, moet minimaal niveau “Good” scoren.
B – Eigenaar die tevens het gehele gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren.
C – Eigenaar die tevens delen van het gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren voor het eigen gebruik (niet het gebruik van andere gebruikers/huurders).
D – Huurder/gebruiker van een heel gebouw of een gedeelte daarvan: het certificaatonderdeel Gebruik voor moet alle activiteiten van de huurder/gebruiker in het gebouw, minimaal niveau “Good” scoren.