Veel gestelde vragen
Contact

Verduurzaming

Om uw vastgoed goed te kunnen exploiteren en beheren is het belangrijk om te werken vanuit een duidelijke visie. Het doel van verduurzaming en energiebeheer is het borgen van dit aspect in de bedrijfsvoering. Verduurzaming speelt een grote rol. Onze maatschappij en de vertaling van wet- en regelgeving voor een duurzame toekomst en daarmee continuïteit vraagt om actie!

Het vertrekpunt voor het opzetten en verzorgen van energiebeheer binnen de organisatie is het formuleren van verduurzamingsbeleid of energiebeleid dat door de directie of RvB wordt ondertekend. Dit beleid en het langtermijn huisvestingsplan (LTHP) is de basis voor plannen en verduurzaming van uw gebouwenvoorraad.

De bewaking en opvolging vindt plaats op basis van de portefeuille routekaart en energiemonitoring. Middels energiemonitoring wordt inzichtelijk gemaakt wat de energieverbruiken zijn, maar ook wat de invloeden zijn van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Daarmee wordt bewaakt of resultaten behaald in het verleden ook daadwerkelijk gestand blijven of dat deze door interne/externe invloeden ongedaan gemaakt worden.

De borging van het energiebeheer geschiedt normaliter door de samenwerking (driehoeksverhouding) tussen drie partijen, te weten de opdrachtgever, de adviseur en de contractpartij(en).

De rol van de adviseur is in deze vaak een mediërende rol waarbij hij de wensen van de opdrachtgever vertaald naar duidelijk uitvoerbare taken en waarbij hij in samenspraak met de contractpartij de doelstellingen realiseert en bewaakt. WHC heeft vanuit haar beheervisie tools en hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om verduurzamingsplannen en het energiebeheer te optimaliseren.

Hoe Verder?

In 2050 dient het energieverbruik van gebouwen fossielvrij te zijn en te voldoen aan de Eindnorm 2050. Als tussenstap geldt de Renovatiestandaard 2030.

Wat mooi op aansluit is om de energie en CO2 reductie te bewerkstelligen conform de Paris Proof methodiek. Zowel de BENG als de Paris Proof methodiek gaat uit van kWh/m2 doelstelling per categorie (bijvoorbeeld een zorglocatie met overnachting bedraagt maximaal 80 kWh/m2) per locatie.

Verder is een belangrijke onderlegger voor het onderzoek de Trias Energetica. De methodiek betreft het opvolgen van een stappenplan, realiseren van inhoudelijke acties binnen deze stappen en overgaan tot opvolging. Dan wordt het SMART, onderbouwd, overzichtelijk en pragmatisch haalbaar.

Alvorens de stappen te doorlopen hebben opdrachtgevers vaak een eerste beoogde doelstelling die zij wil verwezenlijken, waarbij rekening gehouden wordt met de verplichte wet- en regelgeving, als ook de combinatie met het onderhoudsplan en haar natuurlijke of besloten momenten. Doelstelling(en) en mijlpalen worden verwoord in een opvolgbare tijdlijn.

Stappenplan:
1. Opgave en doelstellingen
2. Scope en kaders objectenportefeuille
3. CO2 footprint en energie inzichten
4. Maatwerkadvies
5. DMJOP's
6. CO2 Portefeuille Routekaart
7. Verduurzamingsplan(nen)
6. Financieel kader: budgettering, voorzieningen en subsidies
7. Realisatie en beheer
8. Energielabeling A++ of A+++
8. Monitoring en resultaatbewaking
9. Actualisatie, Beheer en herijking online CO2 Routekaart