Veel gestelde vragen
Contact

MeerJarenEnergiePlan (MJEP)

Met het MeerJarenEnergiePlan (MJEP) van WHC heeft u inzicht in de energetische situatie van uw gebouw(en) en de relevante energiebesparende maatregelen die u kunt treffen om het energieverbruik te verlagen. De mogelijkheden worden in een overzichtelijke rapportage aangeleverd waarmee u direct aan de slag kunt.

Indien voor meerdere gebouwen van uw organisatie een MeerJarenEnergiePlan is opgesteld ontvangt u tevens een overzichtelijke managementsamenvatting.

Op dit moment bestaan binnen Nederland diverse vormen van energieplannen die vanuit het bevoegd gezag geëist kunnen worden of die geëist kunnen worden omdat u deelneemt aan een convenant, te weten:

  • Energie-audit (geëist vanuit de Energy Efficiency Directive);
  • EnergieBesparingsPlan (geëist vanuit de Wet milieubeheer);
  • Energie Efficiency Plan (geëist vanuit de MJA).

De basis van het MJEP van WHC kan als basis worden ingezet voor bovengenoemde plannen. Met kleine aanpassingen aan het MJEP is het plan geschikt voor de specifieke situatie. Voor het opstellen van het MJEP wordt altijd gebruik gemaakt van een energiebesparingsonderzoek.

Hieronder worden kort de verschillende energieplannen beschreven.

Energie-Audit
In 2012 is door de Europese Commissie de Energy-Efficiency Directive (EED) vastgesteld. In deze Europese richtlijn zijn verplichtingen opgenomen voor de lidstaten, maar ook voor bedrijven, om te komen tot de Europese doelstelling van 20% energiebesparing in 2020.

Deze EED is vertaald naar de Nederlandse situatie (Energie Efficiëntie Richtlijnen (EER)) in de vorm van regelgeving en is in juli 2015 van kracht geworden. Voor grote ondernemingen is de verplichting opgenomen te beschikken over een energie-audit.
Het doel van de energie-audit is om op een systematische manier informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Daarnaast wil men met de audits inzicht en bewustwording creëren in de mogelijkheden voor het realiseren van een kosteneffectieve energiebesparing en CO2-reductie.

Voor wie geldt deze EED verplichting?
De verplichting geldt voor grotere ondernemingen welke als volgt worden gekenmerkt:

Uw onderneming heeft meer dan 250 werknemers en/of;
Een jaaromzet van € 50 miljoen en/of;
Een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen.

De door WHC ontwikkelde format voor de energie-audit voldoet aan de gestelde eisen en betreft een pragmatische werkwijze. Op deze manier kunnen wij met uw hulp op een relatief goedkope wijze tot een volledige audit komen.

De controle op het wel of niet voldoen aan de EED wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten in Nederland. In het geval uw organisatie niet voldoet loopt u het risico op een dwangsom welke afhankelijk is van het energiegebruik van uw organisatie. De hoogte van de dwangsom ligt tussen de € 3.000,- en 10% van de jaarlijkse energierekening.

EnergieBesparingsPlan
Het EnergieBesparingsPlan wordt geëist vanuit de Wet milieubeheer en geldt voor organisaties met een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas en/of 50.000 kWh elektriciteit en die niet onder de EED vallen. Verder wordt vanuit de Wet milieubeheer geëist dat alle maatregelen met een terugverdientijd van korter dan vijf jaar daadwerkelijk worden uitgevoerd.

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat wordt geëist vanuit de Wet milieubeheer:

Het uitgebreide energieplan dient opgesteld te worden volgens de handleiding E16.  Het MeerJarenPlan van WHC voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wet milieubeheer. Voor het opstellen van het EnergieBesparingsPlan voert WHC eerst een onderzoek uit op locatie waarbij aan de hand van een zeer uitgebreide checklist van maatregelen wordt beoordeeld welke maatregelen bij u op locatie nog getroffen kunnen worden.

De controle op het wel of niet voldoen aan de eisen volgens de Wet milieubeheer wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten in Nederland. In het geval u niet voldoet geldt hetzelfde handhavingsregime als bij de energie-audit en riskeert u een dwangsom.

Energie Efficiency Plan
Sinds 1992 heeft de overheid met diverse sectoren convenanten afgesloten in de vorm van MeerJarenAfspraken (MJA) of Meerjarenafspraak Energie Efficientie. Middels deze convenanten dragen deze deelnemende bedrijven bij aan het behalen van de 20% CO2-reductie die wordt geëist in 2020.

Deelnemende bedrijven aan deze convenanten hebben diverse verplichtingen, zoals het implementeren van energiezorg, maar ook het opstellen van een Energie Efficiency Plan (EEP) en het vierjaarlijks updaten hiervan.

Naast de gegevens zoals opgenomen in het MeerJarenEnergiePlan van WHC worden binnen het EEP nog andere specifieke onderwerpen behandeld, zoals verbredingsthema’s. Deze specifieke onderwerpen kunnen wij samen met u invullen of wij kunnen u daarin volledig ontzorgen.

In het geval u deelneemt aan het MJA- of MEE-convenant en niet voldoet aan de verplichting van het EEP loopt u het risico dat u niet langer mag deelnemen aan het convenant met als gevolg dat u onder het normale handhavingsregime valt (zie Wmb en EED).

Riskeer geen boetes en laat ons voor u een MeerJarenEnergiePlan opstellen!