Veel gestelde vragen
Contact

Actueel

Actuele vastgoed- en huisvestingsvraagstukken die momenteel spelen binnen de gebouwde omgeving.

Green Deal Veel zorgorganisaties hebben zich aangesloten bij de Green Deal, gefaciliteerd door het Ministerie van VWS, wat gaat over “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst”. Het doel van Green Deal in de zorg gaat over het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de lange termijn impact op People, Planet en Prosperity. Brancheorganisaties, zorgverenigingen en Ministerie van VWS werken nauw samen en er wordt in lijn met rijksbeleid gewerkt aan vier thema’s met elk hun eigen routekaart. Deze thema’s betreffen:
1. Energietransitie - CO2 en Energie reductie; :
2. Circulaire bedrijfsvoering; :
3. Medicijnresten uit water:
4. Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving. :
Bij deze thema’s is het belangrijk dat vanuit de organisatie focus is op het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Milieuthermometer Zorg 1 oktober 2021 zijn de nieuwe eisen voor het Milieu Thermometercertificaat ingegaan. Bent u van plan om u te laten certificeren of wenst u ondersteuning in uw huisvestingsvraagstukken, onze consultants kunnen u verder helpen. Nieuw in het certificatieschema zijn de thema’s Groene Zorgprofessional en Healing Environment. Het thema vervoer is verdiept met een mobiliteitsbeleid en een CO2-routekaart vervoer. De eisen voor inkopers op niveau brons worden nu samengevat en geborgd in een inkoopmemo, een soort voorloper op het grote inkoopbeleid van niveau zilver. Niveau zilver deed al een meting naar voedselverspilling. Dit is nu gekoppeld aan een verbeterplan duurzame voeding. Niveau goud blijft 10% Nederlandse stroom inkopen en gaat daarnaast aan de slag met duurzame omgeving en natuur. Een nieuw schema met een bredere blik op duurzame zorg!

Verduurzaming op maat

Energiebeheersysteem | EBS Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de zogenaamde energiebesparingsplicht. Het EBS is een van de maatregelen van deze plicht. Energiebesparing levert namelijk direct kostenbesparingen op en er wordt invulling gegeven aan inzicht en optimaal energieverbruik. De verplichting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer houdt tevens in dat elk jaar een rapportage gemaakt wordt over het functioneren van de klimaatinstallatie. De gegevens worden ten opzichte van het functioneren van het gebouw en de bijbehorende klimaatinstallaties geanalyseerd en de instellingen waar nodig aangepast. Zo werkt de klimaatinstallatie zo efficiënt mogelijk. De rapportage is het bewijs voor het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdienst) dat u aan de EBS-verplichting voldoet.

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in kantoorruimten en klaslokalen is vaak slecht. Dit verlaagt het welzijn van de aanwezigen (zoals cliënten, werknemers, scholieren en studenten) en leidt tot een vermindering van de productiviteit. Om de luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren zijn kosten-efficiënte en effectieve productoplossingen voorhanden. :
Tevens is een luchtkwaliteitsbewakingssysteem het perfecte systeem voor bewaking van de gestelde eisen uit het PvE voor Frisse Scholen, de handreiking “Coronavirus en het gebruik van ventilatie”, het Bouwbesluit 2012, et cetera.

Compliance en Documentbeheer