Veel gestelde vragen
Contact

EnergieBesparingsOnderzoeken

Inzicht leidt tot besparingen!

Energiebesparing en duurzaamheid worden binnen de Nederlandse samenleving steeds belangrijker. Om te weten waar u binnen uw gebouwen op kunt besparen is inzicht nodig in de verbruikers, hun aandeel in het verbruik en tot slot welke mogelijkheden er bestaan om energie te besparen. Om dit inzicht te verkrijgen kunnen wij voor u een één of meerdaags onderzoek, op locatie, uitvoeren waarna wij een rapport voor u opstellen. Er bestaan verschillende energiebesparingsonderzoeken:

  • Quickscan;
  • Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw;
  • maatwerkadvies utiliteitsbouw;
  • EnergieBesparingsOnderzoek;
  • haalbaarheidsonderzoek.

Voor deze energiebesparingsonderzoeken hanteren wij veelal onderstaande werkwijze:

  • Bestuderen aangeleverde bescheiden (nota’s, verbruikscijfers, tekeningen, etc.);
  • Inspecteren gebouw(delen), technische ruimten, etc.;
  • Bestuderen regeltechnische instellingen van de verschillende installaties;
  • Inventariseren energieverbruikers en opstellen energiebalans;
  • Voorstellen van relevante besparende maatregelen (techniek, organisatie en gedrag).

De verschillende vormen van onderzoek worden kort uitgelegd.

Quickscan:
Tijdens een Quickscan wordt een beknopt onderzoek, op locatie, uitgevoerd om mogelijke bouwkundige- en installatietechnische energiebesparende maatregelen in kaart te brengen. Hierbij worden ook organisatorische aspecten en gedragsaspecten meegenomen.

In het onderzoek ligt de focus met name op het “laaghangend fruit”, zogenaamde energiebesparende maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, zonder hoge kosten.

Het resultaat van een Quickscan is een beknopte rapportage met een omschrijving van de huidige situatie (gebouw en huidige energieverbruik) en de mogelijke besparende maatregelen.

EnergiePrestatieAdvies Utiliteit:
Vanaf 1 januari 2008 zijn gebouweigenaren verplicht hun gebouwen te voorzien van een energielabel op het moment dat zij dit gebouw verkopen of verhuren. Daarnaast kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met ingang van 1 juli 2015 een bestuurlijke boete gaan opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij verkoop, verhuur of nieuwbouw. De gebouweigenaar riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Haalbaarheidsonderzoek:
Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt getoetst of een project economisch en technisch haalbaar is. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten projecten, uiteenlopend van het doorvoeren van een complexe(re) energiebesparende maatregel, het verduurzamen van een ketelhuis tot een complete renovatie van uw gebouw.

WHC kan voor u dit soort haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren. Hierin bestuderen wij de technische, organisatorische en vooral financiële gevolgen voor uw specifieke situatie bij een bepaald installatieconcept (bijvoorbeeld het gebruik van een warmtepomp, warmtekrachtinstallatie, energieopslag in de bodem, etc.) Uiteraard houden we hierbij rekening met de vervangingstijdstippen in het opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De financiële gevolgen kunnen, op verzoek, in kaart worden gebracht middels een uitgebreidere Life Cycle Cost analyse of op basis van Total Cost of Ownership.

Wij kunnen voor u een energielabel opstellen volgens de ISSO-publicaties 75 waarmee u voldoet aan deze verplichting!