Veel gestelde vragen
Contact

Exploitatie- en Vastgoedbeheer

Om de exploitatie en beheer van vastgoed vertrouwd en goed onder controle te hebben is een visie onontbeerlijk. Hiertoe hanteert WHC de HBV (HuisvestingBeheerVisie).
Deze beheervisie is een totaalvisie die de verschillende niveaus binnen het huisvesting- en vastgoedbeheer inzichtelijk maakt. Door dit startpunt, wordt het mogelijk om processen en activiteiten binnen uw beheer meer gestructureerd en daarmee meer efficiënt en professioneel vorm te geven.

De HuisvestingBeheerVisie van WHC onderscheidt 3 niveaus:

 • Beleidsniveau
  Benadering: Strategisch
  Directie bepaalt het beleid van de organisatie.
 • Beheerniveau
  Benadering: Tactisch
  Uw dienst, als bijvoorbeeld de facilitaire dienst, vertaalt het beleid naar concreet uitgewerkte plannen.
  Door de overheid worden programma’s bedacht welke uitgezet kunnen worden in de maatschappij door de uitvoerende macht, maar er worden ook wetten en
  regels bedacht om de programma’s te structureren. Bij wet- en regelgeving kan gedacht worden aan de Wet Milieubeheer, EPC-normering; etc.
 • Uitvoeringsniveau
  Benadering: Operationeel
  De Technische Dienst en/of de onderhoudsfirma voert de plannen in de praktijk uit. Bij de uitvoering kan gedacht worden aan Agentschap NL die bedrijven helpt bij de invoering van de bedachte programma’s zoals Meer Jaren Afspraak (MJA)/Duurzaam inkopen / emissiehandel. Daarnaast zijn de gemeentes ook belast met de uitvoering en de controle op bedrijven vanuit de Wet Milieubeheer.

Aan de linkerzijde van het model staan de externe factoren die de 3 niveaus beïnvloeden:

 • De Maatschappij beïnvloedt de beleidsvoering van organisaties. Bijvoorbeeld: als een organisatie een voorbeeldfunctie wil vervullen in het kader van milieubewustzijn, moeten de beleidsmakers daar in de strategieën rekening mee houden.
 • Wet- en Regelgeving heeft invloed op de plannen die op beheerniveau gemaakt worden. Bijvoorbeeld: bij wijzigende wet- en regelgeving (verplichte keuringen, inspecties, Risico-Inventarisaties & Evaluaties, etc.) moeten de beheerders ervoor zorgen dat de huisvesting minimaal hieraan voldoet én blijft voldoen.
 • Gebruikers zijn van invloed op de uitvoering. Bijvoorbeeld: de uitvoerenden moeten adequaat opvolging geven aan de (dagelijkse) storingsmeldingen van gebruikers omtrent gebouw en inventaris.

Aan de rechterzijde staan de monitoringsmomenten:

 • Tussen Beheer en Beleid: door middel van Benchmarking kan de directie de resultaten van haar beleid vergelijken met de resultaten van soortgelijke organisaties. Dit gebeurt op basis van (kosten)kengetallen die door het beheer worden aangeleverd. De beheerafdeling toetst de huidige prestaties van de huisvesting aan de gewenste condities verlangd door het beleid.
 • Tussen Beheer en Uitvoering: pas als een organisatie inzicht heeft in wat voor werkzaamheden er worden uitgevoerd tegen welke kosten, kan men gefundeerde beslissingen nemen over de aansturing van al deze werkzaamheden. Dit vraagt om het continu monitoren van beheerafdeling én uitvoeringafdeling. Dit betreft concreet het inzichtelijk maken van de werkzaamheden en kosten (intern/extern) en de aansturing daarop.

WHC kan u helpen bij het formuleren van een duidelijke Huisvesting Beheer Visie!