Veel gestelde vragen
Contact

De TOP 10 trends 2018 op het gebied van Onderhoud

Binnen het assetmanagement krijgen we voor 2018 op het gebied van onderhoud te maken met de gewijzigde trends. De volgorde is vastgesteld op basis van de impact die het heeft binnen onze wereld van onderhoud en beheer. Uiteraard verschilt het per organisatie en kunt u op basis van de trend ontwikkeling uw visie aanscherpen of bijsturen.
Enfin, een mooi inzicht voor 2018!

Trend ten opzichte van 2017: ▲= stijgende, ▼= dalende, ■ gelijk gebleven
 1. Schaarste technisch personeel
  Dit probleem wordt groter. Compensatie vindt plaats middels een stijging van het aantal studenten met een technische opleiding. Verder is er behoefte aan ervaring van all-rounders m.b.t. bijvoorbeeld techniek, ICT en data.
  WHC springt hier op in middels interne ontwikkeling, kennis borging en ontwikkeling van de APiC. Een geautomatiseerd datasysteem die stuurinformatie verstrekt voor de gebouwde omgeving.
 2. Aanscherping regelgeving en noodzaak compliance
  Door voortdurende aanscherping is deze al geruime periode in de top 10 aanwezig. Veelal Europese wetgeving wordt vertaald naar Nederlandse wetgeving (veiligheid, milieu/duurzaamheid en kwaliteit) die in stappen wordt geïntroduceerd. Het op de hoogte zijn van wijzigingen is cruciaal om adequaat assetmanagement te voeren en juiste besluiten te kunnen nemen.
 3. Verouderde asset base
  Bijvoorbeeld 50% van onveilige situaties bij gevaarlijke stoffen komen voort uit een verouderde assetbase, door bijvoorbeeld corrosievorming in combinatie met gevaarlijke stoffen. Opties: assets vervangen of levensduur verlengend onderhoud uitvoeren, vaak financieel en economisch gedreven.
 4. Behoefte aan ICT systemen
  Denk aan toepassingen op het gebied van Augmented Reality, Internet of Things, A.I., Big Data etcetera. De bedoeling is dat makkelijker en meer inzicht wordt verkregen in de conditie van assets, wat helpt bij het voorspellend vermogen en het maken van keuzes.
  Ook hier is de APiC leidend voor WHC, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare data, referenties, benchmarkgetallen en slimme verbanden die op basis van gewenste uitgangspunten scenario’s kan draaien. Manager en beheerders kunnen zich dan meer focussen op hun core business en adequaat inspelen op een veranderende omgeving.
 5. Aandacht voor Operational Excellence
  Deze is het afgelopen jaar 3 plekken gestegen. Efficiëncy en betrouwbaarheid staan nog steeds onder druk. Reden kan een tekort aan technisch geschoold personeel zijn of bijvoorbeeld capaciteitsgebrek. Organisatie gaan zich steeds meer focussen op een betere balans tussen prijs-kwaliteit-snelheid en daarbij minimalisatie van de kosten en verhogen van de veiligheid. Naast het verbeteren van processen is het gebruik van data, data-analyse en voortschrijdend inzicht belangrijk hierin.
 6. Omgaan met big data
  het omgaan met grote hoeveelheden data blijft een prominente plek innemen, maar is t.o.v. het voorgaande jaar wel in de ranglijst 3 stappen gezakt. Meer technologische ontwikkelingen zijn gebaseerd op big data. In combinatie met smart technology wordt meer voortschrijdend  inzicht gekregen en is de voorspelbaarheid gedetailleerder en nauwkeuriger. Denkt u bijvoorbeeld aan ‘voorspelbaar of geautomatiseerd toestandsafhankelijk onderhoud’ Aanvullend gebruik van big data leidt tot kostenbesparingen, langere levensduur van de elementen, hogere uptime en draagt qua efficiency en effectiviteit positief bij aan de onderhoudsprocessen. De uitdaging ligt momenteel nog in het verzamelen, opschonen en verbanden leggen van vaak versnipperde data. Alvorens we data kunnen verzamelen en gebruiken, is te zien dat steeds meer data gedeeld wordt en samenwerken hierin meer noodzakelijk wordt.
 7. Behoefte aan uitbesteding
  De voornaamste redenen waarom steeds meer uitbesteed wordt om het onderhoud goed op te volgen zijn:
  - tekort aan technisch geschoold personeel;
  - capaciteits- of organisatorisch gebrek;
  - toenemende complexiteit;
  - focus op eigen kerntaken;
  - wens om flexibel te blijven;
  - complexiteit door wet- en regelgeving;
  - specialistische kennis.
  In het algemeen zie je bij aanbesteding, dat meer de nadruk wordt gelegd op afgesproken processen, KPI's en prestaties, borging, inzichtelijkheid en opvolging. Nadeel is uiteraard wel een mate van afhankelijkheid van derden.
 8. Aandacht voor duurzaamheid
  De rol die organisaties dienen te vervullen naar de maatschappij dient duurzamer plaats te vinden. Dit wordt mede gestimuleerd en gestuurd door wetgeving, politieke afspraken en visie. Hierdoor ontstaan volgers en voorlopers ten aanzien van duurzaamheid.
  Het wordt steeds meer als negatief ervaren als duurzaamheid niet in je organisatie, product of dienst is opgenomen. Een belangrijke drempel die verduurzaming in de weg staat is het financiële aspect, betreffende de kostendruk in de onderhoudsmarkt, waardoor prioritering plaatsvindt voor de korte termijn. Dat is jammer, want investeren in duurzaamheid geeft op de lange termijn effectieve kostenbesparingen.
 9. Juridisering van de maatschappij
  Door de toenemende juridisering worden aansprakelijkheden en risico’s steeds vaker beperkt en beslecht in het aansprakelijkheidsrecht. Ook in de keten waar uitbesteding plaatsvindt, is het juridische aspect en afkadering steeds belangrijker geworden. Meer dan vroeger vinden aansprakelijkheidsstellingen plaats o.a. in de vorm van claims. Zo langzamerhand neigt de maatschappij waarin we ons begeven zich naar een claimcultuur. Organisaties en vastgoedeigenaren wegen de risico’s contant af en het belang voor het inperken van de risico’s wordt met een toename van de juridisering in onze maatschappij steeds belangrijker.
 10. Focus op technologie en innovatie
  Nederland staat in de top 5 van de meest innoverende landen binnen Europa (European Innovation Scoreboard). Hierbij kun je denken aan Internet of Things, Artifical Intelligence, Blockchain, Cloud oplossingen, Slimme sensoren, inzet van Big Data, etcetera. De innovaties die plaatsvinden binnen onze zogenoemde Smart Industrie, worden gebruikt om processen, flexibeler, efficiënter, effectiever en kwalitatief beter te maken. Aanvullend op de beschikbaarheid van (Big)Data spelen ICT systemen een cruciale rol in het geheel. De ontstane informatie resulteert in beter beheersbare en kosten efficiëntere onderhoudsprocessen, waardoor het nemen van snelle beslissingen mogelijk is. Internet en cloudoplossingen spelen goed in op de vraag naar en opslag van data,. Het neveneffect is dat er meer risico’s zijn met betrekking tot de beschikbaarheid van data en informatie, waardoor meer bedrijven zich specialiseren in de data en ict security. Verder is de vraag naar technisch personeel toegenomen en zie je naast de ‘old school’ technische knowhow een uitbreiding ontstaan op het gebied van data en ict. Helaas moeten we constateren dat vergeleken met andere branches de onderhoudsbranche sterk achterloopt op het gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen.

Bron:

 • WHC
 • NVDO - Onderhoudskompas

Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening, of mogelijk kunnen wij u helpen met vraagstukken.

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer