Veel gestelde vragen
Contact

Privacy Beleid

WHC B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WHC verwerkt van personen die zijn persoonsgegevens heeft verstrekt en WHC heeft geregistreerd.

Vult u een van de formulieren in op onze website, dan worden persoons- of adresgegevens uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden.

Heeft u uw contactgegevens aan ons verstrekt voor zakelijke doeleinden dan zullen wij uw contactgegevens ook alleen hiervoor gebruiken. Ook deze gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder expliciete toestemming vanuit uw kant.
Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen uit onze bestanden, kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen met het verzoek hiertoe.

Onze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. WHC B.V. gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Mocht u zich in het verleden hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en deze niet meer willen ontvangen dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief hier ook weer voor afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd uit het databestand t.b.v. de nieuwsbrief.

1. Welke gegevens verwerkt WHC en voor welk doel
Gegevens ten behoeve van administratieve verwerking, facturatie en communicatie worden de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt, deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Organisatiegegevens/Persoonsgegevens
• Naam, geslacht
• Organisatie en functie
• Bezoekadres en postadres zakelijk
• Telefoonnummer zakelijk
• E-mailadres zakelijk/privé
• Telefoonnummer zakelijk/privé
• NAW gegevens /privé
• Notities
• Multimedia informatie (Linkedin, facebook, homepage, twitter)

Deze gegevens worden alleen door WHC gebruikt in de volgende gevallen:
• Facturatieverwerking van uitgevoerde werkzaamheden.
• Communicatie over de dienstverlening van WHC, ontwikkelingen en uitgevoerde werkzaamheden.
• Toezending van door WHC verzorgde publicaties zoals digitale nieuwsbrieven*,
• vakinhoudelijke informatie, publicaties.
* afmelding van digitale nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via een afmeldlink onder aan de betreffende nieuwsbrief.

2. Beveiligingsmaatregelen en Bewerkers
Ter bescherming van de hiervoor beschreven gegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden deze gegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Indien nodig maakt de organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Indien u vragen hierover heeft kunt u deze aan onze organisatie stellen. De contactgegevens hiertoe staan op onze website vermeld.

3. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Een verzoek kan ingediend worden om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WHC zal een dergelijk verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en de aanvrager, na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien WHC een bepaald verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
Indien een persoon bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, kan deze eveneens contact opnemen met WHC. WHC zal het bezwaar onverwijld in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal WHC de aanvrager hiervan op de hoogte brengen.

Indien er klachten zijn over de wijze waarop de organisatie persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan altijd contact worden opgenomen met de directie van WHC. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of de nieuwsbrief van WHC bekend gemaakt.

Opgemaakt: ‘s-Hertogenbosch, 1 mei 2018
Versie 1.0