Veel gestelde vragen
Contact

Pragmatisch klimaatonderzoek

Klimaatonderzoeken zijn vaak kostbaar, tijdrovend en uitgebreid, maar is dit altijd nodig?

WHC heeft hiervoor een nieuwe standaard ontwikkeld, die al diverse malen bij vaste opdrachtgevers is toegepast met bewezen effectiviteit.

 

De kracht van het klimaatonderzoek is dat met een helicopterview, zonder voorafgaande ‘belemmerende’ informatie en/of vooroordelen naar het gebouw en de werktuigbouwkundige installatie wordt gekeken. Door het inbouwen van beslismomenten, waarvan de besluiten in overleg met een verantwoordelijk bevoegd persoon van uw organisatie worden genomen, wordt de diepgang van het klimaatonderzoek (en uiteindelijk ook het kostenplaatje) bepaald. Indien er aanleiding voor is, zal vanuit dit proces naar behoefte opgeschakeld worden naar bijvoorbeeld een bacteriologisch onderzoek.

Het pragmatische en concrete proces van het klimaatonderzoek ziet er als volgt uit:

1.    Startbezoek

Tijdens het startbezoek vindt een interview plaats met de locatieverantwoordelijke persoon of personen. Hierbij wordt, mede door het vooraf invullen van een standaardvragenlijst, geïnventariseerd wat de medewerkers ervaren met betrekking tot de klachten ten aanzien van het binnenklimaat.

2.    Verwachtingspatroon W-installatie

WHC voert (met de aangeleverde informatie, gegevens en tekeningen) een quickscan uit. De ruimten waar de klachten zich voordoen worden bezocht, inclusief de gebouw- en installatiedelen die invloed hebben op het binnenklimaat.Van de aanwezige klimaatinstallatie wordt vastgesteld wat de verwachte output kan zijn bij 100% correct functioneren en wat dit inhoudt voor de aanwezige personen in relatie tot de klimaatklachten. De output is vaak gerelateerd aan het bouwjaar van de locatie en de destijds geldende normen, standaarden en voorschriften.

3.    Beknopt advies

Indien in overleg met een verantwoordelijk bevoegd persoon van uw organisatie (gebouwbeheerder en/of manager huisvesting & facilitair) wordt besloten dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is of geen toegevoegde waarde oplevert, worden de bevindingen en mogelijke vervolgstappen per e-mail kort en bondig verwoord richting opdrachtgever.

4.    Werking installatie

Globaal onderzoek door WHC op locatie met betrekking tot de hoofdcomponenten van de klimaatinstallatie (regelinstallatie, opwekking en ventilatie). Hierbij worden de componenten in hoofdlijnen gecontroleerd op werking. Tevens worden indicatiemetingen verricht (middels lasertemperatuurmeting en visuele aflezing) om de output van de installaties te bepalen. Wanneer van tevoren een principeschema van de regelinstallatie met bijbehorende regeltechnische omschrijving en parameterlijst aangeleverd wordt, zal van tevoren bepaald worden welke controlemetingen uitgevoerd worden. Bij het ontbreken van deze informatie en documentatie wordt op locatie bepaald welke metingen zinvolle informatie kunnen opleveren.

5.    Metingen op locatie

Op de diverse plaatsen waar de klachten in het gebouw zich voordoen wordt een aantal dataloggers geplaatst. Deze dataloggers meten gedurende een periode met een meetinterval van tien minuten de temperatuur en luchtvochtigheid. Aanvullend wordt in diverse ruimten ook de luchtkwaliteit in CO2 gemeten. In overleg met de medewerkers wordt vooraf het meetplan (plattegrondtekening, planning en invulformulieren) vastgesteld. In een periode van circa twee weken worden de dataloggers steeds conform de planning verplaatst naar verschillende ruimten

Tijdens de metingen moet per ruimte een kleine vragenlijst worden bijgehouden over het gebruik van de ruimte en de bezetting.

Na afloop van de meetperiode worden de dataloggers opgehaald ter uitlezing en verwerking.

6.    Analyse en verwerking

Op kantoor van WHC wordt de data uitgelezen, geordend en geanalyseerd. Hier worden ook, indien nodig, de buitencondities van het KNMI bij betrokken.

7.    Rapportage en advies

Alle bevindingen en meetresultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Op basis van de bevindingen vanuit het klimaatonderzoek en onze ervaringen met gelijksoortige problemen wordt een advies opgesteld. Het rapport wordt op locatie toegelicht aan opdrachtgever en digitaal aangeboden.

Optioneel worden eventuele oplossingen en/of verbetervoorstellen in een raming financieel uitgewerkt met een korte werkomschrijving, die kan dienen als uitgangspuntendocument voor een vervolgtraject. WHC kan dit vervolgtraject namens uw organisatie verder begeleiden en coördineren met de contractuele huisinstallateurs en/of aannemers.

Tijdens het proces zijn er een aantal beslismomenten waarop besloten wordt of verder onderzoek en acties zinvol en noodzakelijk zijn.

Beslismoment 1

Als de klachten geen relatie hebben met de aanwezige installaties van de locatie, moet besloten worden of verder onderzoek noodzakelijk is. Er kan, indien gewenst, gekeken worden wat een alternatief is om de installatie aan te passen en of uit te breiden naar aanleiding van de klachten.

Beslismoment 2

De installatie functioneert niet naar behoren (of er staan installatiecomponenten uit) en zal eerst hersteld moeten worden alvorens het onderzoek verder effectief is. De huisinstallateur voert het correctief onderhoud uit in opdracht van de opdrachtgever.

Beslismoment 3

De installatie is functioneel en/of hersteld en er is een basis (de klachten blijven zich voordoen) om het vervolgonderzoek verder op delocatiete laten plaatsvinden.

Met bovenstaand plan zijn wij u graag van dienst om onafhankkelijk klimaatproblemen aan te pakken en een bijdrage te leveren aan een oplosing.

 

Middels een beschreven methode krijgt u een gedegen klimaatonderzoek naar uw wens en passend voor uw vraagstuk. Wilt u hier meer over weten of eens van gedachten wisselen,  neem dan contact op met ons bureau via het telefoonnummer 073-6412722 of stuur een mail naar info@whc-consultancy.nl.

 

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer