Veel gestelde vragen
Contact

Energy – Efficiency Directive (EED) Energie-Audit

Valt uw onderneming binnen de EED verplichting?
Voorkom een boete!

In 2012 is door de Europese Commissie de Energy-Efficiency Directive (EED) vastgesteld. In deze Europese richtlijn zijn verplichtingen opgenomen voor de lidstaten, maar ook voor bedrijven, om te komen tot de Europese doelstelling van 20% energiebesparing in 2020.

Deze EED is vertaald naar de Nederlandse situatie (Energie Efficiëntie Richtlijnen (EER)) in de vorm van regelgeving en is in juli 2015 van kracht geworden. Voor grote ondernemingen is de verplichting opgenomen te beschikken over een energie-audit. Het doel van de energie-audit is om op een systematische manier informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Daarnaast wil men met de audits inzicht en bewustwording creëren in de mogelijkheden voor het realiseren van een kosteneffectieve energiebesparing en CO2-reductie.

Voor wie geldt deze EED verplichting?
De verplichting geldt voor grotere ondernemingen welke die als volgt worden gekenmerkt:

  • Uw onderneming heeft meer dan 250 werknemers en/of;
  • Een jaaromzet van € 50 miljoen en/of;
  • Een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen.

Wanneer uw onderneming binnen deze normen valt, dient u uiterlijk 31 december 2020 te beschikken over de energie-audit of de hertoetsing hiervan.

Echter in eerste instantie bestond nog veel onduidelijkheid over de energie-audit, vooral wat nou precies het doel was en in welke format de audits dienen te worden aangeleverd.

Sinds januari 2016 is er een goed format afgegeven voor de energie-audits. Rondom deze format zijn ook andere tools ontwikkeld voor het bevoegd gezag om te controleren of een audit voldoen aan de gestelde eisen.

Op basis van deze format heeft WHC een pragmatische en snelle werkwijze ontwikkeld, waarmee wij met uw hulp op een relatief goedkope wijze tot een volledige audit te komen.

Riskeer geen boete en laat ons voor u al het werk van de EED-audit uit handen nemen!