Veel gestelde vragen
Contact

Energiebeheer

Om uw vastgoed voor wat betreft het onderwerp energie goed te kunnen exploiteren en beheren is het belangrijk om te werken vanuit een duidelijke visie. Hiervoor heeft WHC een EnergieBeheerVisie (EBV) ontwikkeld die is afgeleid van haar HuisvestingBeheerVisie. De EBV is gestaafd op de Deming Circle en richt zich op de verschillende niveau’s binnen een organisatie, te weten Strategisch-, Tactisch- en Operationeel niveau.

Het doel van energiebeheer is het borgen van het aspect energie in de bedrijfsvoering.

Het vertrekpunt voor het opzetten en verzorgen van energiebeheer binnen de organisatie is het formuleren van een energiebeleid dat door de directie of RvB wordt ondertekend. Het hart van energiebeheer is energiemonitoring. Middels energiemonitoring kan inzichtelijk worden gemaakt wat de energieverbruiken zijn, maar ook wat de invloeden zijn van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Daarmee kan ook bewaakt worden of resultaten behaald in het verleden ook daadwerkelijk gestand blijven of dat deze door interne/externe invloeden ongedaan gemaakt worden. De borging van het energiebeheer geschiedt normaliter door de samenwerking (driehoeksverhouding) tussen drie partijen, te weten de opdrachtgever, de adviseur en de contractpartij(en). De rol van de adviseur is in deze vaak een mediërende rol waarbij hij de wensen van de opdrachtgever vertaald naar duidelijk uitvoerbare taken en waarbij hij in samenspraak met de contractpartij de doelstellingen realiseert en bewaakt.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren.