Veel gestelde vragen
Contact

Energie

Om uw vastgoed goed te kunnen exploiteren en beheren is het belangrijk om te werken vanuit een duidelijke visie. Hiervoor heeft WHC de EnergieBeheerVisie (EBV) ontwikkeld die is afgeleid van haar Vastgoed- of HuisvestingBeheerVisie. Deze is gestaafd op de Deming Circle en richt zich op de verschillende niveau’s binnen de organisatie, te weten Strategisch-, Tactisch- en Operationeel niveau. Het doel van energiebeheer is het borgen van het aspect energie in de bedrijfsvoering. Verduurzaming speelt ook hierbij een grote rol. Onze maatschappij en de vertaling van wet- en regelgeving voor een duurzame toekomst en daarmee continuïteit vraagt om actie.

Het vertrekpunt voor het opzetten en verzorgen van energiebeheer binnen de organisatie is het formuleren van een energiebeleid dat door de directie of RvB wordt ondertekend. Dit beleid en het langtermijn huisvestingsplan is vervolgens de basis voor plannen en verduurzaming van de gebouwenvoorraad.

De bewaking en opvolging van energiebeheer is energiemonitoring. Middels energiemonitoring wordt inzichtelijk gemaakt wat de energieverbruiken zijn, maar ook wat de invloeden zijn van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Daarmee kan ook bewaakt worden of resultaten behaald in het verleden ook daadwerkelijk gestand blijven of dat deze door interne/externe invloeden ongedaan gemaakt worden.

De borging van het energiebeheer geschiedt normaliter door de samenwerking (driehoeksverhouding) tussen drie partijen, te weten de opdrachtgever, de adviseur en de contractpartij(en). De rol van de adviseur is in deze vaak een mediërende rol waarbij hij de wensen van de opdrachtgever vertaald naar duidelijk uitvoerbare taken en waarbij hij in samenspraak met de contractpartij de doelstellingen realiseert en bewaakt. WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren.